Hi, How Can We Help You?

Výhody arbitrážneho súdu

img

Výhody arbitrážnych súdov

Pružnosť a rýchlosť

Od podania žaloby do vydania rozhodcovského rozsudku trvá konanie (v závislosti od náročnosti prípadu) v zásade 1 až 3 mesiace. Na porovnanie, konanie na všeobecných súdoch trvá v priemere viac ako 1,5 roka (údaj za rok 2016 pre konania v obchodných aj občianskych veciach).

Voľba miesta súdu

Na rozdiel od všeobecných súdov je možné pojednávanie viesť na vhodnom mieste, na ktorom sa účastníci rozhodcovského konania dohodnú.

Úspora nákladov

Okrem zníženia celkových výdavkov v súvislosti s konaním (nižšie výdavky za právne služby z dôvodu rýchlosti konania) spočíva úspora nákladov aj v tom, že samotné súdne poplatky za konanie pred Arbitrážnym súdom sú nižšie ako poplatky za konanie pred všeobecnými súdmi.

Písomnosť rozhodcovského konania

Pokiaľ konanie pred Arbitrážnym súdom prebieha len písomnou formou, aplikuje sa zníženie súdneho poplatku a samotné konanie je rýchlejšie. Týmto samozrejme nie je vylúčená možnosť ústneho prejednania veci.

Dôvernosť konania

Na rozdiel od konania pred všeobecnými súdmi je konanie pred Arbitrážnym súdom neverejné, navyše a rozhodcovia sú viazaní mlčanlivosťou

Výber rozhodcu a objektivita

Účastníci konania majú možnosť vybrať si rozhodcu, resp. rozhodcov zo Zoznamu rozhodcov Arbitrážneho súdu alebo sa dohodnúť na inej osobe. Ak ohľadne výberu rozhodcu medzi účastníkmi nedôjde k dohode, rozhodca bude pridelený súdnym softvérom, čo zaručuje objektivitu rozhodovania.

Špecializácia rozhodcov

Rozhodcami Arbitrážneho súdu sú skúsení právnici s praktickými skúsenosťami v rôznych odvetviach, čo zaručuje vysokú odbornosť a znalosť problematiky pri rozhodovaní.

Vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Rozhodnutie rozhodcu Arbitrážneho súdu umožňuje oprávnenej strane v prípade neplnenia povinnej strany domáhať sa okamžite vymáhania svojho nároku, pričom rozhodnutie je exekučným titulom.

Jednoinštančnosť

Na základe vyššie uvedeného zákona nie je proti rozhodcovskému rozsudku možné podať odvolanie. Napriek tomu sú účastníci konania chránení možnosťou podať žalobu na všeobecný súd na zrušenie rozhodcovského rozsudku a to najmä z dôvodu zaujatosti rozhodcu alebo z dôvodu trestnej činnosti rozhodcu.

Sofistikovaná softvérová podpora

Využitie špecializovaného softvéru Arbitrážneho súdu zabezpečuje dostatočné kapacity na spracovanie veľkého množstva konaní s možnosťou on-line zisťovania stavu vašich konaní.

Spory s nízkou hodnotou

Vďaka rýchlosti konania je možné efektívne riešiť aj spory s nízkou hodnotou.