arbitrážny súd
výhody
ako postupovať
dokumenty
kontaktné údaje
klientska zóna

Arbitrážny súd

Konanie pred rozhodcovskými súdmi je zo zákona rovnocennou alternatívou riešenia sporov všeobecnými súdmi.

Arbitrážny súd je zriadený v súlade s § 12 a nasl. zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní pri Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 31826253.

Účelom konaní pred Arbitrážnym súdom je riešenie obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov rozhodcami ktorých odbornosť, kvalifikácia a praktické skúsenosti sú zárukou rýchleho, objektívneho a spravodlivého rozhodnutia.

Na základe ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať všetky spory, ktoré účastníci konania môžu pred súdom skončiť súdnym zmierom. Z rozhodovania rozhodcovského súdu sú vylúčené len:

a) spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
b) spory o osobnom stave (napr. pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, zverenie detí do výchovy a opatery, rozvodové konanie a pod.)
c) spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí
d) spory ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania
e) spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Rozhodovanie sporov pred Arbitrážnym súdom je možné na základe písomného súhlasu strán sporu pred vznikom sporu (napr. rozhodcovská doložka včlenená do zmluvy medzi partnermi alebo formou samostatnej rozhodcovskej zmluvy medzi partnermi) alebo po vzniku sporu (napr. ako dodatok ku platnej zmluve alebo formou vyhlásenia). Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú v rozsahu predmetu podanej žaloby aj vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej odpovedi doručenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne.

Celý priebeh rozhodcovského konania je podrobne upravený v Rokovacom poriadku Arbitrážneho súdu a v zákone o rozhodcovskom konaní.

mobil: 0915 206444, e-mail:
© Arbitrážny súd Banská Bystrica      design by creoneo