arbitrážny súd
výhody
ako postupovať
dokumenty
kontaktné údaje
klientska zóna

Arbitrážny súd

Konanie pred rozhodcovskými súdmi je zo zákona rovnocennou alternatívou riešenia sporov všeobecnými súdmi.

Arbitrážny súd bol zriadený ako stály rozhodcovský súd v súlade s §12 ods. 1 zákona NR SR č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, ičo: 36 756 202, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 887/S.

Účelom konaní pred Arbitrážnym súdom je riešenie obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov rozhodcami ktorých odbornosť, kvalifikácia a praktické skúsenosti sú zárukou rýchleho, objektívneho a spravodlivého rozhodnutia.
Na základe ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať všetky spory, ktoré účastníci konania môžu pred súdom skončiť súdnym zmierom. Z rozhodovania rozhodcovského súdu sú vylúčené len:

a) spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
b) spory o osobnom stave (napr. pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, zverenie detí do výchovy a opatery, rozvodové konanie a pod.)
c) spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí
d) spory ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania.

Rozhodovanie sporov pred Arbitrážnym súdom je možné na základe písomného súhlasu strán sporu pred vznikom sporu (napr. rozhodcovská doložka včlenená do zmluvy medzi partnermi alebo formou samostatnej rozhodcovskej zmluvy medzi partnermi) alebo po vzniku sporu (napr. ako dodatok ku platnej zmluve alebo formou vyhlásenia).

Celý priebeh rozhodcovského konania je podrobne upravený v Rokovacom poriadku Arbitrážneho súdu a v zákone o rozhodcovskom konaní.
tel.: 048 4142609, mobil: 0915 206444, e-mail:
© Arbitrážny dom a. s.      design by creoneo